---> Principal Investigator <---

Prof. Yongfeng Mei
BioURL
Email: yfm(AT)fudan.edu.cn; meiyongfeng(AT)hotmail.com
Tel.:+86-21-31243532
Google Scholar
Prof. Gaoshan Huang
BioURL
Email: gshuang(AT)fudan.edu.cn; gaoshan.huang(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-31243536
Researcher ID
Prof. Alexander A. Solovev URL
Email: solovev(AT)fudan.edu.cn; asolovev(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-31243530
Google Scholar
Asso. Prof. Jizhai Cui URL
Email: jzcui(AT)fudan.edu.cn
Google Scholar

---> Postdoctoral <---

Dr. Borui Xu (xuborui, morryxu(AT)hotmail.com), Dr. Guoxiang Chen (guoxiangchen, guoxiang.chen(AT)outlook.com), Dr. Jawayria Mujtaba (jawayria.m(AT)icloud.com), Dr. Guanghui Yan (tokem(AT)163.com), Dr. Yi Ouyang (mse_yi(AT)126.com)

---> Research Assistant <---

Anni Li (lianni), Li Chen (cheney_C(AT)outlook.com)

---> PhD Student <---

2021: Xinyi Ke(xiny_ke532(AT)163.com), Ziyu Zhang (17307110316), Bofan Hu (17307110014), Guobang Jiang (21110300010), Jinlong Wang (21110300058)
2020: Binmin Wu (20112020035), Yang Zong (20110300026), Xing Li (20112020016), Yunqi Wang (20110300013)
2019: Chunyu You (19110300007), Chunyan Qu (19110300009),  Hongqin Zhu (19110300049)
2018: Chang Liu (18110300003), Zhe Zhao (18110300023), Jinrun Liu (18110300013), Zhe Ma (zhema(AT)mail.sim.ac.cn)
2017: Yang Wang (17110300003), Hong Zhu(17110300005)

---> Master Student <---

2021: Jiayuan Huang (jiayuanhuang21), Ningge Huang (21210300006), Xi Wang (21210300023), Yifan Liang (21210300050), Yu Mei (21210300061), Songyu Xiong (21210300079), Zhi Zheng (21210300098)

2020: Yue Wu (20210300004), Hehua Zhang (20210300045), Feifei Wu (20210300037), Li Jin (ji13834635574(AT)163.com)

2019: Shuo Yang (19210300013), Kaibo Wu (19210300026), Xinyi Lin (19210300014), Ye Kong (19210300006)

---> Fudan Fellow and Senior Fellow <---

Dr. Denys Makarov (2019)  URL
Prof. David Gracias (2018)  URL
Prof. Suwit Kiravittaya (2017)  URL
Prof. Taeyoon Lee (2017)  URL

---> Fudan Honorary Professor <---

Prof. Joseph Wang (2016)  URL
Prof. John A. Rogers (2014)  URL
Prof. Oliver G. Schmidt  (2011) URL

---> Alumni <---


2021: Hong CHEN, Xiaojie SHI

2020: Dr. Fei MA, Dr. Sumayyah NAEEM, Dr. Farah NAEEM, Yuting ZHAO, Yimeng CHEN, Xuefei ZHOU, Jingyu YANG, Zhiwei ZHANG, Jiaqi XIN

2019: Dr. Ruobing PAN, Dr. Vladimir A Bolanos QUINONES, Dr. Fei ZHANG, Dr. Bing WANG, Dr. Gongjin LI, Dr. Lu WANG, Biran ZHANG, Dr. Ying WANG, Dingrun WANG
2018: Dr. Enming SONG, Dr. Yan ZHANG, Dr. Ziao Tian, Dr. Jiao Wang, Dr. Qinglei Guo, Yuzhou QIN, Yi CHEN, Yalan LI
2017: Dr. Yonglei LI, Dr. Di HAN, Dr. Riyanto EDY, Peiyao WANG, Dr. Yangfu FANG, Xianyun LIN, Peiyun ZHANG,Yisu Xu
2016: Dr. Shiwei TANG, Minjie LIU, Chi JIANG, Dr. Hongliang DONG
2015: Dr. Zhaoqian LIU, Jing ZHANG, Yan SHI, Mengling LI, Dr. Ronggen CAO
2014: Dr. Shenqiang PAN, Jian ZHONG
2013: Yin YIN, Chao SHEN, Weiming LI

2012: Dr. Tianrong ZHAN, Jinxing LI

123372022年02月14日
Download for teaching only