---> Principal Investigator <---

Prof. Yongfeng Mei
BioURL
Email: yfm(AT)fudan.edu.cn; meiyongfeng(AT)hotmail.com
Tel.:+86-21-31243532
Google Scholar
Prof. Gaoshan Huang
BioURL
Email: gshuang(AT)fudan.edu.cn; gaoshan.huang(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-31243536
Researcher ID
Prof. Alexander A. Solovev URL
Email: solovev(AT)fudan.edu.cn; asolovev(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-31243530
Google Scholar

Asso. Prof. Jizhai Cui

URL

Email: jzcui(AT)fudan.edu.cn
Google Scholar

Asso. Prof. Enming Son

URL

Email: 

enmingsong1988(AT)gmail.com

sem(AT)fudan.edu.cn

Google Scholar

Asso. Prof. Xiangzhong Chen 

URL

Email: 

Xiangzhong.chen(AT)gmail.com

xzchen(AT)fudan.edu.cn

Google Scholar


---> Postdoctoral <---

Dr. Guoxiang Chen (guoxiangchen, guoxiang.chen(AT)outlook.com), Dr. Guanghui Yan (tokem(AT)163.com), Dr. Yi Ouyang (mse_yi(AT)126.com), Dr. Zhe Zhao (zzhao(AT)fudan.edu.cn), Dr. Zihan Lu(zihanlu(AT)fudan.edu.cn), Dr. Lianjie Zhou (ljzhou.ou@outlook.com), Dr. Zhongyuan Wu (wuzhongyuan@fudan.edu.cn)

---> Research Assistant <---

Yifei Lu (luyifei_seu(AT)163.com), Qian Chen (chen_qian(AT)fudan.edu.cn)

---> PhD Student <---

2022: Li Chen (22110300003), Luozhao Zhang (22110300036), Yue Wu (22110300045), Yuhang Hu (22110300009)
2021: Xinyi Ke(21110300013), Ziyu Zhang (21110300031), Bofan Hu (21110300006), Guobang Jiang (21110300010), Jinlong Wang (21110300058)
2020: Binmin Wu (20112020035), Yang Zong (20110300026), Xing Li (20112020016), Yunqi Wang (20110300013), Zhijia Xiao (20110300044)
2019: Chunyu You (19110300007), Chunyan Qu (19110300009),  Hongqin Zhu (19110300049)
2018: Chang Liu (18110300003)
2017: Yang Wang (17110300003)

---> Master Student <---

2022: Yihao Chen (22210300033), Cheng Zhang (22210300086), Fenyang Zhu (22210300089), Pengchuan Liu (22210300046), Fuying Liang (22210300045), Jinbo Yang (22210300020) Guohonghao Zeng (22210300078)
2021: Jiayuan Huang (2121030005), Ningge Huang (21210300006), Xi Wang (21210300023), Yifan Liang (21210300050), Yu Mei (21210300061), Songyu Xiong (21210300079), Zhi Zheng (21210300098)
2020: Li Jin (ji13834635574(AT)163.com)

---> Fudan Fellow and Senior Fellow <---

Dr. Denys Makarov (2019)  URL
Prof. David Gracias (2018)  URL
Prof. Suwit Kiravittaya (2017)  URL
Prof. Taeyoon Lee (2017)  URL

---> Fudan Honorary Professor <---

Prof. Joseph Wang (2016)  URL
Prof. John A. Rogers (2014)  URL
Prof. Oliver G. Schmidt  (2011) URL

---> Alumni <---

2022: Dr. Borui Xu, Dr. Jawayria Mujtaba, Dr. Hong ZHU, Dr. Jinrun LIU, Xinyi LIN, Shuo YANG, Kaibo WU, Ye KONG, Hehua Zhang, Feifei WU

2021: Dr. Zhe ZHAO, Hong CHEN, Xiaojie SHI

2020: Dr. Fei MA, Dr. Sumayyah NAEEM, Dr. Farah NAEEM, Yuting ZHAO, Yimeng CHEN, Xuefei ZHOU, Jingyu YANG, Zhiwei ZHANG, Jiaqi XIN

2019: Dr. Ruobing PAN, Dr. Vladimir A Bolanos QUINONES, Dr. Fei ZHANG, Dr. Bing WANG, Dr. Gongjin LI, Dr. Lu WANG, Biran ZHANG, Dr. Ying WANG, Dingrun WANG
2018: Dr. Enming SONG, Dr. Yan ZHANG, Dr. Ziao Tian, Dr. Jiao Wang, Dr. Qinglei Guo, Yuzhou QIN, Yi CHEN, Yalan LI
2017: Dr. Yonglei LI, Dr. Di HAN, Dr. Riyanto EDY, Peiyao WANG, Dr. Yangfu FANG, Xianyun LIN, Peiyun ZHANG,Yisu Xu
2016: Dr. Shiwei TANG, Minjie LIU, Chi JIANG, Dr. Hongliang DONG
2015: Dr. Zhaoqian LIU, Jing ZHANG, Yan SHI, Mengling LI, Dr. Ronggen CAO
2014: Dr. Shenqiang PAN, Jian ZHONG
2013: Yin YIN, Chao SHEN, Weiming LI

2012: Dr. Tianrong ZHAN, Jinxing LI

298042023年10月27日
Download for teaching only