---> Principal Investigator <---

Prof. Yongfeng Mei Bio URL
Email: yfm(AT)fudan.edu.cn; meiyongfeng(AT)hotmail.com
Tel.:+86-21-65643615
Google Scholar Citations
Prof. Gaoshan Huang Bio URL
Email: gshuang(AT)fudan.edu.cn; gaoshan.huang(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-65642829
Researcher ID
Prof. Alexander A. Solovev
Email: solovev(AT)fudan.edu.cn; asolovev(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-55665503
Homepage
Google Scholar Citations

---> Scholar & Postdoctoral <---

Asso. Prof. Ziao Tian, Dr. Borui Xu

---> PhD Student <---

2019: Chunyu You, Chunyan Qu, Xin Li
2018: Chang Liu, Zhe Zhao, Jinrun Liu
2017: Yang Wang, Hong Zhu
2016: Ruobing Pan, Sumayyah Naeem(DHU), Farah Naeem(DHU)
2015: Fei Ma (Abroad)

---> Master Student <---

2019:
2018: Hong Chen, Jingyu Yang, Zhiwei Zhang, Xiaojie Shi, Jiaqi Xin
2017: Yuting Zhao, Yimeng Chen, Xuefei Zhou


---> Fudan Fellow and Senior Fellow <---

Dr. Denys Makarov (2019) URL
Prof. David Gracias (2018) URL
Prof. Suwit Kiravittaya (2017) URL
Prof. Taeyoon Lee (2017) URL


---> Fudan Honorary Professor <---

Prof. Joseph Wang (2016) URL
Prof. John A. Rogers (2014) URL
Prof. Oliver G. Schmidt (2011) URL


---> Alumni <---

2019: Vladimir A Bolanos Quinones, Fei ZHANG, Bing WANG, Gongjin LI, Lu WANG, Biran ZHANG, Ying Wang, Dingrun WANG, Borui Xu
2018: Enming SONG, Yan ZHANG, Ziao Tian, Jiao Wang, Qinglei Guo, Yuzhou QIN, Yi CHEN, Yalan LI
2017: Yonglei LI, Di HAN, Riyanto Edy, Peiyao WANG, Yangfu FANG, Xianyun LIN, Peiyun ZHANG,Yisu Xu
2016: Shiwei TANG, Minjie LIU, Chi JIANG, Hongliang DONG
2015: Zhaoqian LIU, Jing ZHANG, Yan SHI,Mengling LI, Ronggen CAO
2014: Shenqiang PAN, Jian ZHONG
2013: Yin YIN, Chao SHEN, Weiming LI
2012: Tianrong ZHAN, Jinxing LI
Counter for tumblr
Download for teaching only