---> Principal Investigator <---

Prof. Yongfeng Mei Bio URL
Email: yfm(AT)fudan.edu.cn; meiyongfeng(AT)hotmail.com
Tel.:+86-21-65643615
Google Scholar Citations
Prof. Gaoshan Huang Bio URL
Email: gshuang(AT)fudan.edu.cn; gaoshan.huang(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-65642829
Researcher ID
Prof. Alexander A. Solovev
Email: solovev(AT)fudan.edu.cn; asolovev(AT)gmail.com
Tel.:+86-21-55665503
Homepage
Google Scholar Citations

---> Scholar & Postdoctoral <---

Asso. Prof. Ziao Tian (tianziao(AT)126.com), Dr. Borui Xu (morryxu(AT)hotmail.com)

---> PhD Student <---

2019: Chunyu You (19110300007), Chunyan Qu (19110300009), Xin Li (753951456lixing(AT)163.com), Hongqin Zhu (19110300049)
2018: Chang Liu (18110300003), Zhe Zhao (18110300023), Jinrun Liu (18110300013)
2017: Yang Wang (17110300003), Hong Zhu(17110300005)
2016: Ruobing Pan (16110300009), Sumayyah Naeem(DHU, sumayyahnaeem(AT)gmail.com), Farah Naeem(DHU, farahnm(AT)yahoo.com)
2015: Fei Ma (15110300011, Abroad)

---> Master Student <---

2019: Shuo Yang (19210300013), Kaibi Wu (19210300026), Xinyi Lin (19210300014), Ye Kong (19210300006)
2018: Hong Chen (18210300004), Jingyu Yang (18210300070), Zhiwei Zhang (18210300077), Xiaojie Shi (18210300057), Jiaqi Xin (18210300069)
2017: Yuting Zhao (17210300028), Yimeng Chen (17210300006), Xuefei Zhou (17210300031)


---> Fudan Fellow and Senior Fellow <---

Dr. Denys Makarov (2019) URL
Prof. David Gracias (2018) URL
Prof. Suwit Kiravittaya (2017) URL
Prof. Taeyoon Lee (2017) URL


---> Fudan Honorary Professor <---

Prof. Joseph Wang (2016) URL
Prof. John A. Rogers (2014) URL
Prof. Oliver G. Schmidt (2011) URL


---> Alumni <---

2019: Vladimir A Bolanos Quinones, Fei ZHANG, Bing WANG, Gongjin LI, Lu WANG, Biran ZHANG, Ying Wang, Dingrun WANG, Borui Xu
2018: Enming SONG, Yan ZHANG, Ziao Tian, Jiao Wang, Qinglei Guo, Yuzhou QIN, Yi CHEN, Yalan LI
2017: Yonglei LI, Di HAN, Riyanto Edy, Peiyao WANG, Yangfu FANG, Xianyun LIN, Peiyun ZHANG,Yisu Xu
2016: Shiwei TANG, Minjie LIU, Chi JIANG, Hongliang DONG
2015: Zhaoqian LIU, Jing ZHANG, Yan SHI,Mengling LI, Ronggen CAO
2014: Shenqiang PAN, Jian ZHONG
2013: Yin YIN, Chao SHEN, Weiming LI
2012: Tianrong ZHAN, Jinxing LI
Counter for tumblr
Download for teaching only