Feb. 2018. Congratulations to Borui
Borui Xu, Ziao Tian, Jiao Wang, Heetak Han, Taeyoon Lee, Yongfeng Mei, Stimuli-responsive and on-chip nanomembrane micro-rolls for enhanced macroscopic visual hydrogen detection, Science Advances, 2018.


Feb. 2018. Congratualtions to Lu Wang
Lu Wang, Shilong Li, Biran Zhang, Yuzhou Qin, Ziao Tian, Yangfu Fang, Yonglei Li,Zhaowei Liu, and Yongfeng Mei, Asymmetrically Curved Hyperbolic Metamaterial Structure with Gradient Thicknesses for Enhanced Directional Spontaneous Emission, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018.


Feb. 2018. Group Gathering
Annual NanoMem Award to Borui & Welcome David.


Nov. 2017. Congratulations to Gaoshan
Gaoshan Huang, Jiyuan Wang, Zhaoqian Liu, Dekai Zhou, Longqiu Li,and Yongfeng Mei, Rocket-inspired tubular catalytic microjet with grating-structured wall as guiding empennages, Nanoscale, 2017 (online).


Oct. 2017. Awards from The 14th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition
Congratulations to Lu and Ruobing for the Best Poster Award.


Counter for tumblr